Flag raising ceremony on tug Herkules back

Flag raising ceremony on tug Herkules

On 17th November 2016 was held flag raising ceremony on tug Herkules.

http://www.portalmorski.pl/tv/filmy/podniesienie-bandery-na-herkulesie/